Teny malagasy Teny malagasy Version francaise Version française English version English version
Centre Mandrosoa
Madagascar


Call for free '321', or type * 321 #, with Airtel : Obtain advice and information, in Malagasy, at any time, free of charge ...

 

Antsoy maimaimpoana ny tolotry ny HNI

Saturday, november 13 2015
hahazoanao torohevitra sy fahalalàna maro, na amin'ny firy na amin'ny firy amin’ny alalan’ny antso (IVR), ny hafatra (SMS) na koa USSD

Hahazoanao torohevitra sy fahalalàna maro mahasoa anao isan'andro, na amin’ny firy na amin’ny firy, momba : ny Fahasalamana, ny Torohevitra momba ny Lahy sy ny vavy, ny Fandrindram-piterahana, ny Vaovao samihafa isan’andro, ny Fambolena, ny Fitantanam-bola sy ny Findramam-bola madinika, ny Fananantany, ny Rano sy ny Fahadiovana ary ny Fidiovana,  ny Fiatrehana ny loza, dia misy ny nomerao izay azonao antsoina maimaimpoana mba ahazoanao ireo torohevitra mahasoa mikasika ny lohahevitra izay voalaza tetsy ambony ireo.