Teny malagasy Teny malagasy Version francaise Version française English version English version
Centre Mandrosoa
Madagascar


Antsoy maimaimpoana ny '321' iarahana @ Airtel : Ahazoanao torohevitra sy fahalalàna, na amin'ny firy na amin'ny firy ...

Ireo fomba fandrindrana ny fianam-pianakaviana

Ny Pilina atelina

Inona no atao hoe Pilina atelina?

Fomba Fandrindrana ny Fiainam-pianakaviana amin'ny alalan'ny fanafody atelina.

Ahoana ny fomba fampiasana azy ?

Ny pilakety iray dia misy pilina miisa 28 ka pilina iray isan'andro no atelina amin'ny fotoana raikitra mandritra ny tsingerim-potoana 28 andro.

Inona avy ireo tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana azy ?

 • Mora ampiasaina.
 • Mandrindra ny tsingerim-potoana ary mampitsahatra ny disadisan'ny fadim-bolana.
 • Mampihena ny mety hitrangan'ny homamiadan'ny tranon-jaza sy ny fihary tsiry vavy (ovaire) ary ny tsy fahampian-drà (anémie).
 • Miverina avy hatrany ny fahafahana miteraka raha vao mitsahatra tsy mihinana azy.

Ny Tsindrona

Inona no atao hoe Tsindrona ?

Fomba Fandrindrana ny Fiainam-pianakaviana amin'ny alalan'ny fanafody atsindrona.

Ahoana ny fomba fampiasana azy ?

Tsindrona indray mandeha izay miharo mandritra ny 3 volana (na 12 herinandro) no atao.

Inona avy ireo tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana azy ?

 • Tsy misy fiantraikany amin'ny fampinonoana (vao 1 volana sy tapany monja ny zaza dia efa afaka mampiasa azy ny reny).
 • Miaro amin'ny mety hitrangan'ny tsy fahampian-drà.
 • Tsotra ny fampiasana azy satria tsy mila fitadidiana (isan-telo volana).

Ny Kapaoty ho an'ny vehivavy

Inona no atao hoe Kapaoty ho an'ny vehivavy ?

Fitaovam-panakanana tsirin'aina lahy tsy ho any amin'ny taovam-pananahana vavy, vita amin'ny plastika malefaka nefa tsy mora rovitra, tsy mampangidihidy, tsy misy fofona ary misy ranoka mpanalama,

Ahoana no fampiasana azy ?

Atsofoka amin'ny fivaviana alohan'ny hanaovana firaisana ara-nofo.
Tsara raha ampiasaina foana ny kapaoty isaky ny manao firaisana ara-nofo.

Inona avy ireo tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana Kapaoty ho an'ny vehivavy ?

 • Miaro amin'ny vohoka tsy niriana sy ireo aretina azo avy amin'ny firaisana ara-nofo (angatra, farasisa,..) sy ny VIH/SIDA ny kapaoty ho an'ny vehivavy.
 • Manana fahafahana ny vehivavy hisafidy hampiasa ny kapaoty na tsy misy fankatoavan'ny lehilahy aza.
 • Tsy mila fizahan'ny dokotera ny fampiasana ny kapaoty ho an'ny vehivavy.
 • Azo ampiasaina amin'ny fomba fanaovana firaisana ara-nofo (positions) rehetra izy.

Ny Kapaoty ho an'ny lehilahy

Inona no atao hoe Kapaoty ho an'ny lehilahy ?

Fitaovam-panakanana tsirin'aina lahy tsy ho any amin'ny taovam-pananahana vavy, vita amin'ny fingotra, fampiasa rehefa manao firaisana ara-nofo.

Ahoana no fampiasana azy ?

Atsofoka amin'ny filahiana efa mihenjana tsara alohan'ny hanaovana firaisana ara-nofo. Tsara raha ampiasaina foana ny kapaoty isaky ny manao firaisana ara-nofo.

Inona avy ireo tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana Kapaoty ho an'ny lehilahy ?

 • Miaro amin'ny vohoka tsy niriana sy ireo aretina azo avy amin'ny firaisana ara-nofo (angatra, farasisa,...) sy ny VIH/SIDA ny kapaoty ho an'ny lehilahy.
 • Tsy mila fizahan'ny dokotera ny fampiasana azy.
 • Sady mora vidy izy no mora hita.
 • Afaka mampaharitra kokoa ny firaisana ara-nofo.

Ny Pilina asisika

Inona no atao hoe Pilina asisika ?

Fomba Fandrindrana ny Fiainam-pianakaviana amin'ny alalan'ny fanafody asisika ao amin'ny fivaviana, hamono ireo tsirin'aina lahy mandritra ny firaisana ara-nofo.

Ahoana no fampiasana azy ?

Asisika lalina amin'ny tanana ao anaty fivaviana, 10 minitra ka hatramin'ny ora iray eo ho eo (arakaraky ny karazany) mialoha ny firaisana ara-nofo. Ary miandry farafahakeliny 8 ora aorian'ny firaisana ara-nofo izay vao afaka misasa amin'ny rano.

Maharitra hafiriana ny fiarovana omeny ?

Ora vitsivitsy aorian'ny ametrahana azy hoan'ny firaisana ara-nofo iray, mihalefy anefa ny heriny arakaraky ny isan'ny firaisana ara-nofo.

Ireo tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana ny pilina asisika ?

 • Mora vidy no sady mora ampiasaina.
 • Tsy mila fizahan'ny dokotera ny fampiasana azy ho an'ny vehivavy.

Ny Vakana

Inona ny Vakana ?

Fomba Fandrindrana ny Fiainam-pianakaviana voajanahary, ampiasana vakana miloko samihafa manamora ny hanavahana ireo andro mety hahabevohoka, na koa ireo andro tsy ahiana hahabevohoka, rehefa manao firaisana ara-nofo tsy voaaro.

Ahoana ny fomba fampiasana azy ?

Andro voalohany ahatongavan'ny fadimbolana : akisaho eo amin'ny VAKANA mena ilay fehy mainty, ary mariho eo amin'ny fanisan'andro na calendrier io andro io.
Fehy mainty : Akisaka VAKANA 1 isan'andro. Atao izany na dia amin'ny andro isian'ny fadimbolana aza. (ampiasao ny calendrier raha sendra misy fanadinoana).
Andro ipetrahan'ny fehy mainty amin'ny VAKANA volon-tany : Tsy ahiana ho bevohoka ianao raha manao firaisana ara-nofo tsy voaaro.
Andro ipetrahan'ny fehy mainty amin'ny VAKANA fotsy : Tsy tokony hanao firaisana ara-nofo tsy voaaro fa mety hahabevohoka.
Andro voalohany iverenan'ny fadimbolana : Akisaho avy hatrany amin'ny VAKANA mena ny fehy mainty. Dingano izay VAKANA hafa loko tavela.

Ireo tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana azy ?

Araka ny fikarohana natao dia 95% ny vehivavy mampiasa Vakana no mahita fahombiazana raha manaraka tsara ny torolàlana.

Ny DIU

Inona no atao hoe DIU ?

Ny DIU na "Dispositif Intra-Utérin" dia fitaovana kely manakana ny fihaonan'ny tsirin'aina lahy sy vavy mba tsy hisian'ny vohoka tsy iriana.

Ahoana no fampiasana azy ?

Mpitsabo efa voahofana manokana ihany no afaka mametraka azy ao anaty tranon-jaza.

Maharitra hafiriana ny fiarovana omeny ?

Mety hahatratra hatramin'ny 10 taona ny fiarovana azo avy amin'ny DIU.

Ireo tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana ny DIU ?

 • Mora vidy  no sady maharitra ela ny fiarovana azo avy aminy (10 taona).
 • Miverina avy hatrany ny fahafahana miteraka raha vantany vao esorina ny DIU.
 • Tsy misy vokatra tsy irina mety hiseho azo avy amin'ny fisian'ny fanafody na tsiry mpanentana.
 • Tsy mila fiverenana matetika any amin'ny toeram-pitsaboana.
 • Tena azo antoka ny fampiasana azy satria miaro tanteraka amin'ny vohoka tsy irina.

Ny Implanon

Inona no atao hoe "Implanon" ?

Ny Implanon dia karazana fitaovana kely mitovy habe amin'ny tahon'afokasoka, singany iray, izay mamokatra tsiry mpanentana mitovy amin'ny progesterone natoraly ao amin'ny vatan'ny vehivavy.

Ahoana no fampiasana azy ?

Mpitsabo efa voahofana manokana no mametraka azy eo amin'ny sandry, amin'ny alalan'ny fitaovana efa voatokana ho amin'izany.

Maharitra hafiriana ny fiarovana omeny ?

Maharitra 3  taona ny fiarovana azo avy aminy.

Ireo tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana ny "Implanon" ?

 • Tsotra ny fametrahana,  fanalana  ary ny fampiasana azy (tsy mila fitadidiana).
 • Miverina avy hatrany ny fahafahana miteraka raha vantany vao esorina izy .
 • Tsy mila fiverenana matetika any amin'ny toeram-pitsaboana.
 • Zakan'ny ankabeazan'ny vehivavy.

Source : PSI Madagascar