Teny malagasy Teny malagasy Version francaise Version française English version English version
Centre Mandrosoa
Madagascar


Call for free '321', or type * 321 #, with Airtel : Obtain advice and information, in Malagasy, at any time, free of charge ...

The different types of family planning

Ny Pilina atelina

Inona no atao hoe Pilina atelina?

Fomba Fandrindrana ny Fiainam-pianakaviana amin'ny alalan'ny fanafody atelina.

Ahoana ny fomba fampiasana azy ?

Ny pilakety iray dia misy pilina miisa 28 ka pilina iray isan'andro no atelina amin'ny fotoana raikitra mandritra ny tsingerim-potoana 28 andro.

Inona avy ireo tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana azy ?

 • Mora ampiasaina.
 • Mandrindra ny tsingerim-potoana ary mampitsahatra ny disadisan'ny fadim-bolana.
 • Mampihena ny mety hitrangan'ny homamiadan'ny tranon-jaza sy ny fihary tsiry vavy (ovaire) ary ny tsy fahampian-drà (anémie).
 • Miverina avy hatrany ny fahafahana miteraka raha vao mitsahatra tsy mihinana azy.

Ny Tsindrona

Inona no atao hoe Tsindrona ?

Fomba Fandrindrana ny Fiainam-pianakaviana amin'ny alalan'ny fanafody atsindrona.

Ahoana ny fomba fampiasana azy ?

Tsindrona indray mandeha izay miharo mandritra ny 3 volana (na 12 herinandro) no atao.

Inona avy ireo tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana azy ?

 • Tsy misy fiantraikany amin'ny fampinonoana (vao 1 volana sy tapany monja ny zaza dia efa afaka mampiasa azy ny reny).
 • Miaro amin'ny mety hitrangan'ny tsy fahampian-drà.
 • Tsotra ny fampiasana azy satria tsy mila fitadidiana (isan-telo volana).

Ny Kapaoty ho an'ny vehivavy

Inona no atao hoe Kapaoty ho an'ny vehivavy ?

Fitaovam-panakanana tsirin'aina lahy tsy ho any amin'ny taovam-pananahana vavy, vita amin'ny plastika malefaka nefa tsy mora rovitra, tsy mampangidihidy, tsy misy fofona ary misy ranoka mpanalama,

Ahoana no fampiasana azy ?

Atsofoka amin'ny fivaviana alohan'ny hanaovana firaisana ara-nofo.
Tsara raha ampiasaina foana ny kapaoty isaky ny manao firaisana ara-nofo.

Inona avy ireo tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana Kapaoty ho an'ny vehivavy ?

 • Miaro amin'ny vohoka tsy niriana sy ireo aretina azo avy amin'ny firaisana ara-nofo (angatra, farasisa,..) sy ny VIH/SIDA ny kapaoty ho an'ny vehivavy.
 • Manana fahafahana ny vehivavy hisafidy hampiasa ny kapaoty na tsy misy fankatoavan'ny lehilahy aza.
 • Tsy mila fizahan'ny dokotera ny fampiasana ny kapaoty ho an'ny vehivavy.
 • Azo ampiasaina amin'ny fomba fanaovana firaisana ara-nofo (positions) rehetra izy.

Ny Kapaoty ho an'ny lehilahy

Inona no atao hoe Kapaoty ho an'ny lehilahy ?

Fitaovam-panakanana tsirin'aina lahy tsy ho any amin'ny taovam-pananahana vavy, vita amin'ny fingotra, fampiasa rehefa manao firaisana ara-nofo.

Ahoana no fampiasana azy ?

Atsofoka amin'ny filahiana efa mihenjana tsara alohan'ny hanaovana firaisana ara-nofo. Tsara raha ampiasaina foana ny kapaoty isaky ny manao firaisana ara-nofo.

Inona avy ireo tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana Kapaoty ho an'ny lehilahy ?

 • Miaro amin'ny vohoka tsy niriana sy ireo aretina azo avy amin'ny firaisana ara-nofo (angatra, farasisa,...) sy ny VIH/SIDA ny kapaoty ho an'ny lehilahy.
 • Tsy mila fizahan'ny dokotera ny fampiasana azy.
 • Sady mora vidy izy no mora hita.
 • Afaka mampaharitra kokoa ny firaisana ara-nofo.

Ny Pilina asisika

Inona no atao hoe Pilina asisika ?

Fomba Fandrindrana ny Fiainam-pianakaviana amin'ny alalan'ny fanafody asisika ao amin'ny fivaviana, hamono ireo tsirin'aina lahy mandritra ny firaisana ara-nofo.

Ahoana no fampiasana azy ?

Asisika lalina amin'ny tanana ao anaty fivaviana, 10 minitra ka hatramin'ny ora iray eo ho eo (arakaraky ny karazany) mialoha ny firaisana ara-nofo. Ary miandry farafahakeliny 8 ora aorian'ny firaisana ara-nofo izay vao afaka misasa amin'ny rano.

Maharitra hafiriana ny fiarovana omeny ?

Ora vitsivitsy aorian'ny ametrahana azy hoan'ny firaisana ara-nofo iray, mihalefy anefa ny heriny arakaraky ny isan'ny firaisana ara-nofo.

Ireo tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana ny pilina asisika ?

 • Mora vidy no sady mora ampiasaina.
 • Tsy mila fizahan'ny dokotera ny fampiasana azy ho an'ny vehivavy.

Ny Vakana

Inona ny Vakana ?

Fomba Fandrindrana ny Fiainam-pianakaviana voajanahary, ampiasana vakana miloko samihafa manamora ny hanavahana ireo andro mety hahabevohoka, na koa ireo andro tsy ahiana hahabevohoka, rehefa manao firaisana ara-nofo tsy voaaro.

Ahoana ny fomba fampiasana azy ?

Andro voalohany ahatongavan'ny fadimbolana : akisaho eo amin'ny VAKANA mena ilay fehy mainty, ary mariho eo amin'ny fanisan'andro na calendrier io andro io.
Fehy mainty : Akisaka VAKANA 1 isan'andro. Atao izany na dia amin'ny andro isian'ny fadimbolana aza. (ampiasao ny calendrier raha sendra misy fanadinoana).
Andro ipetrahan'ny fehy mainty amin'ny VAKANA volon-tany : Tsy ahiana ho bevohoka ianao raha manao firaisana ara-nofo tsy voaaro.
Andro ipetrahan'ny fehy mainty amin'ny VAKANA fotsy : Tsy tokony hanao firaisana ara-nofo tsy voaaro fa mety hahabevohoka.
Andro voalohany iverenan'ny fadimbolana : Akisaho avy hatrany amin'ny VAKANA mena ny fehy mainty. Dingano izay VAKANA hafa loko tavela.

Ireo tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana azy ?

Araka ny fikarohana natao dia 95% ny vehivavy mampiasa Vakana no mahita fahombiazana raha manaraka tsara ny torolàlana.

Ny DIU

Inona no atao hoe DIU ?

Ny DIU na "Dispositif Intra-Utérin" dia fitaovana kely manakana ny fihaonan'ny tsirin'aina lahy sy vavy mba tsy hisian'ny vohoka tsy iriana.

Ahoana no fampiasana azy ?

Mpitsabo efa voahofana manokana ihany no afaka mametraka azy ao anaty tranon-jaza.

Maharitra hafiriana ny fiarovana omeny ?

Mety hahatratra hatramin'ny 10 taona ny fiarovana azo avy amin'ny DIU.

Ireo tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana ny DIU ?

 • Mora vidy  no sady maharitra ela ny fiarovana azo avy aminy (10 taona).
 • Miverina avy hatrany ny fahafahana miteraka raha vantany vao esorina ny DIU.
 • Tsy misy vokatra tsy irina mety hiseho azo avy amin'ny fisian'ny fanafody na tsiry mpanentana.
 • Tsy mila fiverenana matetika any amin'ny toeram-pitsaboana.
 • Tena azo antoka ny fampiasana azy satria miaro tanteraka amin'ny vohoka tsy irina.

Ny Implanon

Inona no atao hoe "Implanon" ?

Ny Implanon dia karazana fitaovana kely mitovy habe amin'ny tahon'afokasoka, singany iray, izay mamokatra tsiry mpanentana mitovy amin'ny progesterone natoraly ao amin'ny vatan'ny vehivavy.

Ahoana no fampiasana azy ?

Mpitsabo efa voahofana manokana no mametraka azy eo amin'ny sandry, amin'ny alalan'ny fitaovana efa voatokana ho amin'izany.

Maharitra hafiriana ny fiarovana omeny ?

Maharitra 3  taona ny fiarovana azo avy aminy.

Ireo tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana ny "Implanon" ?

 • Tsotra ny fametrahana,  fanalana  ary ny fampiasana azy (tsy mila fitadidiana).
 • Miverina avy hatrany ny fahafahana miteraka raha vantany vao esorina izy .
 • Tsy mila fiverenana matetika any amin'ny toeram-pitsaboana.
 • Zakan'ny ankabeazan'ny vehivavy.