Teny malagasy Teny malagasy Version francaise Version française English version English version
Centre Mandrosoa
Madagascar


Antsoy maimaimpoana ny '321' iarahana @ Airtel : Ahazoanao torohevitra sy fahalalàna, na amin'ny firy na amin'ny firy ...Lazao ny hevitrao

Talata, 6 jolay 2009 KonstantinMiller
How soon will you update your blog? I'm interested in reading some more information on this issue.

Lazao ny hevitrao

 

Zaza salama

Boky Fanentanana momba ny fahasalaman'ny zaza

Boky novokarin'ny USAID - Santénet2 - Ministeran'ny fahasalamana sy ny fandrindrana ny fianam-pianakaviana entina hanentanana ny olona momba ny fahasalaman'ny zaza.

 
Tsindrio eto raha hijery io boky ianao.
Teny : Malagasy

Tsindrio eo amin'ny lohahevitra mahaliana anao raha te-hijery izany ianao.

01 - Ny fampiasana ny boky fanentanana

02 - Ny vaksiny

03 - Fampinonoana fotsiny ihany

04 - Sakafo fanampiny

05 - Pilonkankana sy vitamina A

06 - Tazomoka

07 - Kohaka na pnemonia

08 - Aretim-pivalanana

09 - Fambara loza amin'ny zaza menavava

1. Tazomoka
Tsindrio eto raha hijery ny boky ianao
Source
: Boky fanentanana ny fahasalaman'ny zaza KM Salama - USAID - Santénet2 - MSPF

Ny soritraretina sy ny fitsaboana

Raha misy iray amin'ireto fambara loza ireto miseho amin'ny zanakao : mifanintona, tsy mahatsiaro tena, tsy mety midina ny hafanany, tsy maharay tena, henjan-katoka, mandoa matetika, tsy mahatelin-kanina, sempotra dia ento haingana any amin'ny tobim-pahasalamana satria mety ho voan'ny tazo mahery izy.

Raha mafana hoditra ny zanakao nefa TSY ahitàna fambara loza, dia mety koa ho voan'ny tazomoka izy ka ento avy hatrany any amin'ny mpanentena ara-pahasalamana na ny toeram-pitsaboana mba hahazo ny fitsaboana sahaza azy.

Raha latsaky ny enim-bolana ny zanakao ka mafana hoditra na ahitàna fambara loza, dia ento avy hatrany eny amin'ny tobim-pahasalamana.

Raha efa nomena fanafody ny zanakao voan'ny tazomoka nefa tsy misy fihatsaràny ny fahasalamany dia ento HAINGANA any amin'ny tobim-pahasalamana izy.

Mampidi-doza

Tandremo! Mety mahafaty ny tazomoka, indrindra ho an'ny zaza latsaky ny 5 taona!

Ny fomba fifindrany

Fantaro fa ny kaikitry ny moka irery ihany no mamindra tazomoka. Ny moka mitondra tazo dia amin'ny alina no manaikitra.

Ny fomba fisorohana ny aretina

Mba tsy hahavoan'ny tazomoka anao sy ny fianakavianao dia matoria anaty lay misy ody moka toy ny SuperMoustiquaire isaky ny alina ary mandavan-taona.

Raha te-hahazo ity horonantsary ity ianao dia tsindrio eto
Source : PSI Madagascar
Raha te-hahazo ity horonantsary ity ianao dia tsindrio eto
Source : PSI Madagascar

2. Aretim-pivalanana

Ny soritraretina sy ny fitsaboana

Ento avy hatrany eny amin'ny tobim-pahasalamana ny zaza raha vao misy an'ireto fambara loza ireto : malaina misotro rano na minono, ela vao miverina amin'ny laoniny ny hoditry ny kibo rehefa tsongoina, lali-maso, misy rà ny fivalanana, sorena na kizitina ary mitomany lava, mitohy mihoatra ny 3 andro ny fivalanana, tsy maharay tena.


Tsindrio eto raha hijery ny boky ianao
Source : Boky fanentanana ny fahasalaman'ny zaza - KM Salama - USAID - Santénet2 - MSPF

Raha tsy misy fambara loza nefa mivalana mitsiranoka in-3 na mihoatra ny zanakao ao anatin'ny iray andro dia voan'ny aretim-pivalanana izy. Ento avy hatrany any amin'ny tobim-pahasalamana hahazo ny fitsaboana sy ny fanafody sahaza azy ary mangataha fanafody misy SRO sy ZINC.Source : PSI Madagascar

Omeo SRO vaovao ISAKY NY AVY MIVALANA IZY. Manolo ny rano very vokatry ny aretim-pivalanana ny SRO. Omeo pilina Zinc mandritry ny 10 andro misesy izy. Mampatanjaka sy manasitrana ny zaza ny ZINC ary miaro azy tsy ho mora handairan'aretina mandritra ny 2 volana manaraka.

Tohizana hatrany ny fampinonoana ny zaza ary ampitomboina ny sakafo omena azy.


Tsindrio eto raha hijery ny boky ianao
Source : Boky fanentanana ny fahasalaman'ny zaza - KM Salama - USAID - Santénet2 - MSPF

Mampidi-doza

Tandremo! Mety mahafaty ny aretim-pivalanana, indrindra ho an'ny zaza latsaky ny dimy taona!

Ny fomba fifindràny

Ny otrik'aretina avy amin'ny rano tsy voadio tsara, na avy amin'ny toerana tsy misy fanadiovana ara-dàlana, dia mety mitarika ny aretim-pivalanana.

Ny fomba fisorohana ny aretina

Ho fisohorana ny aretim-pivalanana dia araho ireto torohevitra 3 manaraka ireto:

 • Diovy amin'ny alàlan'ny Sûr'Eau na ampangotraho mandritra ny 20 minitra ny rano alohan'ny hikarakarana sakafo na hisotroana azy.


Tsindrio eto raha hijery ny boky ianao
Source : Boky fanentanana ny fahasalaman'ny zaza - KM Salama - USAID - Santénet2 - MSPF


Source : PSI Madagascar


Raha te-hahazo ity horonantsary ity ianao dia tsindrio eto
Source
: PSI Madagascar

 • Sasao amin'ny savony mandrakariva ny tànana, indrindra rehefa hisakafo na hanome sakafo ny zaza, rehefa avy mivoaka, rehefa avy manolo na mamitra zaza,...


 • Tsindrio eto raha hijery ny boky ianao
  Source : Boky fanentanana ny fahasalaman'ny zaza - KM Salama - USAID - Santénet2 - MSPF

 • Mampiasà lava-piringa


 • Tsindrio eto raha hijery ny boky ianao
  Source : Boky fanentanana ny fahasalaman'ny zaza - KM Salama - USAID - Santénet2 - MSPF

3. Sakafo ara-pahasalamana

Ny ilàna azy 

Ny fanomezana sakafo ara-pahasalamana dia zava-dehibe amin'ny fitomboan' ny zanakao.

Zaza latsaky ny 6 volana

Hatramin'ny faha-6-mbolany dia nono fotsiny ihany no omeo ny zanakao isaky ny mitady izy na andro na alina, im-10 fara-fahakeliny mba hitombon'ny zanakao ara-dalàna.

Zaza 6 volana ka hatramin'ny 1 taona

Ho an'ny zaza 6 volana ka hatramin'ny 1 taona dia tokony hitohy ny fampinonoana, in-8 fara-fahakeliny sady ampihinanana an'ireto sakafo ireto in-3 isan'andro izy : vary sosoa na ovy potsehina in-2 sotro lehibe miampy laoka 1 sotro lehibe, voankazo na legioma potsehina, ampiana menaka in-1 sotro na voanjo totoina ny sakafony.


Tsindrio eto raha te hijery ny boky
Source : Boky fanentanana ny fahasalaman'ny zaza - KM Salama - USAID - Santénet2 - MSPF

Zaza 1 taona

Rehefa feno herintaona ny zaza dia mety aminy ny sakafo fihinan'ny mpianakavy, saingy mila sakafo misy otrikaina kokoa ny vatany satria mitombo izy, ka hahatsara ny sakafony dia ampiana menaka, na atody, na hena, na trondro, na voankazo na legioma.


Tsindrio eto raha te hijery ny boky
Source : Boky fanentanana ny fahasalaman'ny zaza - KM Salama - USAID - Santénet2 - MSPF

Zaza 1 taona ka hatramin'ny 2 taona

Ho an'ny zaza 1 taona ka hatramin'ny 2 taona, dia mbola azo tohizana ny fampinonoana arakaraka ny tadiavin'ny zanakao. Mila misakafo ara-dalàna in-3 isan'andro ny zaza toy ny vary sosoa na ovy potsehina in-6 sotro lehibe miampy laoka 3 sotro lehibe, voankazo na legioma potsehina, ampiana menaka na voanjo voatoto 1 sotro ny sakafony. Ampiana ody-ambavafo in-2 isan'andro koa toy ny mofo baolina na mofogasy na voankazo.


Tsindrio eto raha te hijery ny boky
Source : Boky fanentanana ny fahasalaman'ny zaza - KM Salama - USAID - Santénet2 - MSPF

Tsindrio eto raha te hijery ny boky
Source : Boky fanentanana ny fahasalaman'ny zaza - KM Salama - USAID - Santénet2 - MSPF
 

Fanazavàna hafa

Omeo rano fisotro madio ny zanakao toy ny rano voadio tamin'ny Sur'Eau na nampangotrahana nandritra ny 20 minitra. Mangataha fanazavana bebe kokoa amin'ny tobim-pahasalamana na mpanentana ara-pahasalamana.
Tandremo! Sakafo vaovao iray ihany no omeo ny zanakao mandritry ny 3 andro, rehefa zakany izany dia omeo sakafo hafa indray izy mandritry ny 3 andro manaraka. Raha tsy zakan' ny zanakao, ohatra misy mangidihidy na tandimerina izy, dia aza omena intsony izy.

Tandremo! Mbola kely ihany ny kibon'ny zanakao ka aza terena hihinana intsony izy raha tsy mazoto.

4. VaksinyTsindrio eto raha te hijery ny boky
Source
: Boky fanentanana ny fahasalaman'ny zaza - KM Salama - USAID - Santénet2 - MSPF

Ny ilàna azy 

Ny fanaovam-baksiny ny zaza dia mampitombo ny hery fiarovana ao aminy ho entiny manohitra ny areti-mifindra mpahazo ny zaza sady manampy azy hitombo ara-dàlana.

Firy ny vaksiny atao ao anatin'ny taona iray ? 

Vaksiny 5 no tokony ho vitaina alohan'ny faha-herintaonan'ny zaza dia ho voaaro amin'ny aretina 9 mety hahafaty azy izy.

Ary raha tsy atao ny vaksiny ? 

Tandremo! Raha tsy nahazo ny vaksiny rehetra ny zanakao dia mety harary na ho faty.

Rahoviana avy no atao ny vaksiny ? 

Mialoha ny faha-9-n'ny volan'ny zanakao dia tokony ho vita daholo ireo vaksiny 5 ilainy ho fiarovana azy. Ireto avy no fotoana tokony hanatonanao tobim-pahasalamana mba ho vita vaksiny tanteraka ny zanakao :

 1. Raha vao teraka
 2. Rehefa feno 1 volana sy tapany
 3. Rehefa feno 2 volana sy tapany
 4. Rehefa feno 3 volana sy tapany
 5. Ary ny farany rehefa feno 9 volana ny zaza

Fanazavana hafa 

Anontanio eny amin'ny tobim-pahasalamana na ny mpanentana ara-pahasalamana ny momba ny Vitamina A sy ny Pilokankana. Rehefa feno 6 volana ny zanakao dia afaka mahazo ny Vitamina A izay manamafy ny hery fiarovana ho an'ny zaza ianao. Rehefa feno 1 taona dia afaka mahazo ny Pilokankana izay mamono sy mamoaka ny kankana ka manamora ny fitomboan'ny zaza.

5. Kohaka na Pnemonia


Tsindrio eto raha hijery ny boky ianao
Source
: Boky fanentanana ny fahasalaman'ny zaza - KM Salama - USAID - Santénet2 - MSPF

Ny soritraretina sy ny fitsaboana

Ireto ny fambaran'ny Kohaka na pnemonia: mikohaka, misefosefo, sempotsempotra, milempona eo ambanin'ny taolan-tratra, tsy mahasotro rano na tsy minono ara-dalàna, misohiaka rehefa miaina ny zaza.

Raha vao ahitàna ireo fambara ireo ny zaza latsaky ny 5 taona, dia ento haingana any amin'ny tobim-pahasalamana hisorohana ny fihomboan'ny aretina sy mba hanomezana azy ny fanafody fitsaboana ny pnemonia, voatokana ho an'ny zaza latsaky ny 5 taona, toy ny COTRIM.

Mampidi-doza

Tandremo! Mety mahafaty ny Kohaka na Pnemonia, indrindra ho an'ny zaza latsaky ny 5 taona!

Ny fomba fifindrany

Ny kohaka dia miparitaka amin'ny alàlan'ny rivotra iainana rehefa mikohaka, mihevina, miresaka na mandrora ny olona voany.

Ny fomba fisorohana ny aretina

Mba hisorohana ny olana avy amin'ny pnemonia eo amin'ny zaza, dia ampanaovy ankanjo mifanaraka tsara amin'ny toetrandro izy, aza avela hanakaiky setroka - indrindra avy amin'ny afo ao an-dakozia. Raha voan'ny sery ny zanakao dia ataovy mafàna tsara ary tsaboy haingana.

6. Fanontaniana sy valiny

6.1. Tazomoka 

Ahoana no fifindràn'ny tazomoka?

Ny kaikitry ny moka ihany no mamindra ny tazomoka, amin'ny alina ihany no manaikitra ny moka mamindra ny tazomoka.

Zava-doza ve ny tazomoka?

Mahafaty ny tazomoka raha tsy voatsabo haingana; indrindra ho an'ny zaza latsaky ny 5 taona. Ny vehivavy bevohoka dia mety ho azon'ny tsy fahampian-drà na ho afa-jaza.

Inona no fomba hiarovana ny zaza amin'ny tazomoka?

Matory ao anaty lay misy ody moka isaky ny alina ary mandavataona ny rehetra, indrindra ny zaza latsaky ny 5 taona sy ny vehivavy bevohoka.

Inona no fitaovana miaro amin'ny tazomoka?

Ny lay misy ody moka. Misy zaraina amin'ny vehivavy bevohoka eny amin'ny Tombim-pahasalamana. Misy SuperMoustiquaire vidiana 3 000 Ar eny amin'ny toeram-pivarotana maro.

Inona avy ireo soritraretin'ny tazomoka?

Mafana hoditra, tsembo-dratsy, marary an-doha, manakotsako ny vanin-taolana, mahatsiaro mangatsiaka, te-handoa, tsy te-hisakafo, mety ho verivery ny saina.

Inona no tokony hataoko raha miseho amin'ny zanako ireo soritraretin'ny tazomoka ireo?

Raha vao miseho ny iray amin'ireo soritraretin'ny tazomoka ireo dia manatòna haingana tobim-pahasalamana na mpanentana ara-pahasalamana.

Inona no fanafody hitsaboana ny zaza voan'ny tazomoka?

ACT no fitsaboana ny tazomoka. Ho an'ny zaza latsaky ny 5 taona dia mangatàha fanafody toa ny ACTipal na ACT hafa eny amin'ny toeram-pitsaboana na mpanentana ara-pahasalamana.

6.2. Aretim-pivalanana

Inona no mahatonga ny aretim-pivalanana?

Otrik'aretina avy amin'ny rano tsy voadio na sakafo tsy voadio, misy otrik'aretim-pivalanana no mahatonga ny aretim-pivalanana.

Zava-doza ve ny aretim-pivalanana?

Tandremo! Mety hahafaty ny aretim-pivalanana! Ento haingana eny amin'ny tobim-pahasalamana ny zaza raha vao tratran'ny aretim-pivalanana mahery vaika.

Inona no fomba hiarovan-tena amin'ny aretim-pivalanana?

Diovy tsy tapaka amin'ny Sur'Eau na ampangotray ny rano, sasao amin'ny rano sy savony lalandava ny tànana ary mampiasà lava-piringa.

Inona avy ireo soritraretin'ny aretim-pivalanana?

- mivalana mitsiranoka in-3 isan'andro na mihoatra
- misy rà ny fivalanana,
- sahirana rehefa misotro rano na minono,
- tsy maharay tena,
- lali-maso,
- ela vao miverina amin'ny laoniny ny hoditra amin'ny kibo rehefa tsongoina,
- sorena lava

Inona no fomba voalohany fitsaboana ny aretim-pivalanana?

Zaza latsaky ny 2 taona : omeo nono matetika izy, ampisotroy SRO vaovao 1/2 kaopy isaky ny avy mivalana.
Zaza 2-5 taona : omeo SRO 1 kaopy isaky ny avy mivalana. Omeo Zinc mandritra ny 10 andro misesy.

Inona koa no tokony hatao hanasitranana ny aretim-pivalanana?

- Ento haingana any amin'ny mpanentana ara-pahasalamana ny zaza
- Omeo sakafo ara-pahasalamana betsaka izay tiany sy laniny izy
- Tohizana hatrany ny fampinonoana.

6.3. Sakafo ara-pahasalamana

Inona no maha-zava-dehibe ny fihinanan'ny zaza sakafo ara-pahasalamana?

Ny fihinanan'ny zaza sakafo ara-pahasalamana dia zava-dehibe ho an'ny fitombony.

Inona avy ireo sakafo ilain'ny zaza latsaky ny enim-bolana?

Hatramin'ny faha-6-n'ny volany, dia nono fotsiny ihany no omeo ny zaza, in-10 isan'andro fara-fahakeliny.

Inona avy ireo sakafo ilain'ny zaza 6-9 volana?

Omeo nono in-8 isan'andro farafahakeliny.
Omeo an'ireto sakafo ireto in-3 isan'andro izy :

 • Sosoa na ovy nopotsehina 2 sotro
 • Voankazo na legioma nopotsehina 1 sotro
 • Menaka (sakafo matavy) na voanjo voatoto 1 sotro

Inona avy ireo sakafo ilain'ny zaza 9-12 volana?

Omeo nono in-8 isan'andro farafahakeliny
Omeo an'ireto sakafo ireto in-3 isan'andro izy :

 • Sosoa na ovy nopotsehina 4 sotro
 • Voankazo na legioma nopotsehina 2 sotro
 • Menaka(sakafo matavy) na voanjo voatoto 1 sotro

Inona avy ireo sakafo ilain'ny zaza 1-2 taona?

Omeo nono isaky ny mitady
Omeo an'ireto sakafo ireto in-3 isan'andro izy :

 • Sosoa na ovy nopotsehina 6 sotro
 • Voankazo na legioma nopotsehina 3 sotro
 • Menaka (sakafo matavy) na voanjo voatoto 1 sotro

Inona koa ireo zavatra ilain'ny zaza 1-2 taona?

- Sakafo mitovy amin'ny an'ny fianakaviana
- Lipida, atody, hena, voankazo na legioma
- Ampio sakafo maivana in-2 isan'andro toy ny mofo, kobam-bary na voankazo.

6.4. Vaksiny

Inona no maha-zava-dehibe ny vaksiny ho an'ny ankizy?

Ny vaksiny dia miaro ny zaza amin'ny aretina, manome hery azy, ary manampy azy hitombo ara-dàlana

Vaksiny firy no tokony hataon'ny zaza alohan'ny faha-1 taonany?

Vaksiny 5 no tokony hataon'ny zaza alohan'ny faha-1 taonany; hiaro azy amin'ny aretina 9 mety mahafaty azy izany.

Amin'ny fotoana inona avy no tokony hanaovana vaksiny ny zaza mandritry ny taona voalohany?

Ataovy vaksiny eny amin'ny tobim-pahasalamana ny zaza raha vao teraka, rehefa feno 1 volana sy tapany, 2 volana sy tapany, 3 volana sy tapany ary 9 volana.

Inona no miseho raha tsy atao na tsy vita ny vaksiny ny zaza?

Tandremo! Mety harary na ho faty mihitsy aza ny zaza raha tsy vita avokoa ireo vaksiny ireo

Tokony homena fanafody hafa ve ny zaza?

Anontanio any amin'ny tobim-pasahalamana mikasika ny fanomezana azy Vitamine A sy pilokankana

6.5. Kohaka na Pnemonia

Ahoana no fifindràn'ny kohaka na ny pnemonia?

Ny kohaka dia miparitaka amin'ny alàlan'ny rivotra iainana rehefa mikohaka, mihevina, miresaka na mandrora ny olona voany.

Zava-doza ve ny kohaka na ny pnemonia?

Tandremo! Mety mahafaty ny kohaka na pnemonia, indrindra ho an'ny zaza latsaky ny 5 taona

Inona no fomba hiarovana ny zaza tsy ho voan'ny kohaka na pnemonia?

Alaviro ireo olona voan'ny sery ny zaza, asio akanjo mafana, ary alaviro ny setroka avy amin'ny fatana.

Inona avy ireo soritraretin'ny kohaka na ny pnemonia eo amin'ny zaza?

Mikohaka, misefosefo, sempotra,milempona eo ambanin'ny taolan-tratra, tsy afaka misotro rano na minono ary misohiaka.

Inona no tokony hatao raha misy soritraretin'ny kohaka na pnemonia ny zaza?

Ento haingana eny amin'ny tobim-pahasalamana ny zaza raha vao misy ny soritraretin'ny kohaka na pnemonia.

Inona no fanafody hitsaboana ny zaza voan'ny kohaka na ny pnemonia?

Mangataha COTRIM eny amin'ny tobim-pahasalamana fa io no fitsaboana natokana ho an'ny zaza latsaky ny 5 taona.