Teny malagasy Teny malagasy Version francaise Version française English version English version
Centre Mandrosoa
Madagascar


Antsoy maimaimpoana ny '321' iarahana @ Airtel : Ahazoanao torohevitra sy fahalalàna, na amin'ny firy na amin'ny firy ...Lazao ny hevitrao

Lazao ny hevitrao

 

Faritra Arovana

Faritra Arovana

1. Inona no atao hoe "Faritra Arovana" ?

Toerana voafaritra, an-tanety, amoron-dranomasina, amorontsiraka, anaty rano, ka ny zavatra hita ao aminy dia manana lanja manokana na ara-biolojika izany, na ara-boajanahary, na ara-tantara, na eo amin'ny endrika asehony, na arakolontsaina na ara-pinoana, ary ilāna fiarovana amin'ny fomba maro, mba ho tombotsoan'ny besinimaro.

2. Inona no antony hiarovana ny Faritra ?

 • hiarovana sy hitandroana ny fahasamihafan'ny zava-mananaina,
 • hikajiana ny harena voajanahary sy ny kolontsaina,
 • hampiasana maharitra ireo harena voajanahary mba hampihenana ny fahantrana.

3. Inona no tombontsoa azo avy amin'ny "Faritra Arovana" ?

 • Mitantanana maharitra ny harena voajanahary,
 • Mandray andraikitra.

4. Inona no atao hoe "Rafitra Momba ny Faritra Arovana (SAPM)" ?

Ny "Rafitra Momba ny Faritra Arovana (SAPM)" dia ny fitambaran'ireo "Faritra Arovana" tantanan'ny "Madagascar National Parks" (ANGAP teo aloha) sy ireo sokajin'ny Faritra Arovana vaovao. 

5. Inona ireo lalàna mifehy ny "Rafitra Momba ny Faritra Arovana (SAPM)" ?

6. Inona avy ireo karazana "Faritra Arovana" ?

a. Araka ny sokajy

- Tahiry Voajanahary Manontolo (RNI)
- Valampirenena sy Vala Voajanahary (PN et PNAT)
- Tahiry Manokana (RS)
- Tsangambato Voajanahary (MONAT)
- Endrika manodidina Mirindra Arovana (PHP)
- Tahirin'ny Loharanon-karena Voajanahary (RRN)

b. Araka ny fitantanana

- Fitantanana ataon'ny Fanjakana
- Fitantanana zaraina na fiaraha-mitantana
- Fitantanana ataon'olon-tsotra
- Fitantanana iombonana

7. Iza avy ireo « Faritra Arovana » eto Madagasikara ?
8. Inona no dingana arahina amin’ny fametrahana ny  “Faritra Arovana” ?

Tsindrio eto raha te-ahafantatra ny dingana arahina amin'ny fametrahana ny "Faritra Arovana".

9. Inona no andraikitra fototry ny mpitantana ny “Faritra Arovana” ?

 • Ny fintadrovana sy ny fitantanana amin'ny fomba maharitra ireo zava-manan'aina isan-karazany sy ireo harem-pirenena voajanahary ary ny ara-kolontsaina
 • Ny fampiharana ny drafi-panajariana sy fitantanana ny Faritra Arovana ary ny fikarakarana ny fanavaozana azy
 • Ny fanajariana ny Faritra Arovana araka ny fepetra ao amin'ny drafitra sy fametrahana ny foto-drafitr'asa mifanaraka amin'izany ary koa ny fampiharana sy ny fanarahana ny fandaharanasa momban'ny fitantanana
 • Ny fanapahana momba ny fifanarahana mikasika ny fitantanana iombonana
 • Ny fanapahana momba ny fifanarahana samifaha mikasika ny fampiharana sy fanarahana ny fandaharanasa fitantanana
 • Ny fanaraha-maso ny faritra arovana mikendry ny amin'ny fisorohana , ny fanarahamaso ary ny fandràrana ny asa aman-draharaha sasany ataon'ny olona ka melingelina ny tontolo voajanahary.

10. Iza no afaka manampy amin’ny fametrahana ny “Faritra Arovana” ?

Plateformes de concertation
 • PLACAZ
 • CMP
 • COPIL Antsiranana
 • Bongolava Maintso

11. Iza avy ireo ministera miandraikitra ny fametrahana ny “Faritra Arovana” ?

12. Inona avy ireo torolalana misy ?

Tsindrio eto raha hijery ny teny fampidirana sy ny famintinana ny torolalana mikasika ny "Rafitra momba ny Faritra Arovana (SAPM)".