Teny malagasy Teny malagasy Version francaise Version française English version English version
Centre Mandrosoa
Madagascar


Antsoy maimaimpoana ny '321' iarahana @ Airtel : Ahazoanao torohevitra sy fahalalàna, na amin'ny firy na amin'ny firy ...Lazao ny hevitrao

Lazao ny hevitrao

 

Ny Fanolanana, ny fihetsika mamoa fady

Ny fanolanana

Ny " fanolanana nisy firaisana " dia ny fampidirana an-keriny sy tsy an-tsitrapo ny filahina na ny fivavina ao amin'ny maha lehilahy na ny maha vehivavy amin'ny olona iray.

Manomboka izao na lehilahy na vehivavy ianao , dia azonao atao ny mampiditra fitoriana noho ny fanolanana nisy firaisana natao taminao

Heverina fa nisy fanolanana eo amin'ny olona mitovy samy lehilahy na samy vehivavy Na inona antony dia misy ny fanolanana raha toa ka :

 • natao an-keriny izany hoe tsy nifanarahana izany fihetsika izany indrindra raha nisy herisetra toy ny fihazonana na fibedana tsy nahafahana nikofoka . Mitovy amin'izany koa ny fandrahonana na fampihorohorohana amin'ny alalan'ny fitaovam-piadina sns.
 • natao am-pitaka izany hoe tsy afaka nanome ny heviny ilay niharam-boina na ny fianakaviany.

Izao anefa : Ny herisetra miaraka amin'ny fanolanana tsy nisy firaisana no atao hoe " fihetsika mamoafady "

Ny fanolanana nisy firaisana na ny fihetsika mamoafady nialohavana na nampiarahana tamin'ny famonoana dia HELOKA BEVAVA ary tsarain'ny Fitsarana ady heloka bevava.

Ny fihetsika mamoafady dia raisina ho heloka tsotra ary tsaraina ao amin'ny Fitsarana ady heloka tsotra.

RAHA NIHARAN'NY FANOLANANA NISY FIRAISANA IANAO NA NIHARAN'NY FIHETSIKA MAMOA FADY ,DIA IZAO NO TSY MAINTSY ATAONAO.

Raha tsapanao fa mbola manan-kery ianao dia mandehana haingana mankany amin'ny tobin'ny polisy na ny positrin'ny zandarimaria akaiky anao mba hampahafantarana aminy ny antsipiriany amin'izy ireo ny zava nihatra taminao.

Ny fametrahana fitoriana

Mametraha fitoriana haingana any amin'ny polisy na ny zandarimaria.

Raha misy tsy fahafahanao mandeha any amin'ny polisy na any amin'ny zandarimaria dia antsoy izy ireo na angataho ny hahazahoany manantona anao mba handray ny filazalazana nataonao sy mba handraisan'izy ireo ny fepetra tokony atao mba hisamborana ilay nahavita heloka .

 • Aza maika midio mihintsy ianao aorian'ny fametavetana ( fisasana na fandrohana )
 • Angataho mba hitondra anao , na hiaraka
 • Any amin'ny dokotera ny polisy n any zandary .Io dokotera io no hanamarina ny fahasalaman'ny vatanao sy ny sainao ary ny voina nahazo anao.

Ny tokony hatao

Mandehana ianao manantona ho zahan'ny dokoterampanjakana izay hanome anao taratasy fanamarinana

Mha ho tomobotsoanao sady ilaina indrindra amin'ny famotorana dia tsara raha manantona mpitsabo ianao hahafantarana sao bevohoka ianao na nifindran ‘ ny aretin-dratsy ianao .Ilazao aingana ny valin'ny fitiliana ny polisy a ny zandary.

Manaovà fizahana sao misy aretindratsy - manaova fizahana sao dia mitoe-jaza ianao  raha voaporofo ny fisian'ireo dia ilazao ny polisy na ny zandary.

Ny fanolanana nisy firaisana dia mety hitarika fahavoazana ara-tsaina na ara-panahy ho an'ilay niharan-doza .Ny famotorana atao amin'ny raharaham-panolanana dia miteraka fijalian- tsaina sy fanahy ho an'ilay niharam-boina.
Ny fampahatsiarovana ny zava nitranga mantsy dia mamelona indray ireo fahatsiarovan- dratsy , indrindra moa raha manda ilay nahavita heloka .
Ny fanolanana nisy firaisana sy ny fihetsika mamoafady dia noraisin'ny fiaraha - monina Malagasy ho heloka bevava

Aza mandeha irery ianao fa asaivo manampy anao ny havanao, ny mpitsabo anao , ny mpisolo vava anao , ny fikambanana miaro ny Zo'olombelona.

Raha ianao no niharan'ny voina dia tokony ho tonga hanotrona anao amin'ny fahavoazanao ireo olona voatonona ireo araka ny sehatra misy azy mba hahitana ny marina sy ny fahasalaman'ny saina amam-batanao.

 • voalohany amin ‘ izany ny havana akaiky anao . fitiavana no hanotronany anao.
 • Ny mpisolovava mitari- dalana anaoamin'ny fahasarotan'ny paik'ady misy rehetra eo amin'ny raharaham-pitsarana.
 • Ny fikambanana miaro ny Zon'olombelona mety hifanampy aminao.

Ny fitrangan'ny fitsarana

Fantaro fa azonao atao ny mangataka amin'ny Fitsarana mba tsy ampahibemaso ny famerenana.

Ny filazalazana ny fisehoan'ny fanolanana.

Ny nahavanon- doza koa afaka mangataka izany saingy ianao na ny mpisolovava anao dia afaka manda izany raha toa ka izay ny sitrakao.

Azonao atao mba tsy ho Fitsarana hatrehan'ny be sy ny maro.

Amin'ny ankapobeny dia eken'ny Fitsarana io fangatahan'ny niharam-boina io.
Ny fitsarana ny fihetsika mamoa fady dia apetraka amin'ny fahendren'ny mpitsara ny fanekena na tsia ny fanatrehan'ny besinimaro ny fizotry ny raharaha.

Ny famaritana ny fahavoazana

 • Fahavoazana ara-tsaina : amin'ny alalan' ireo tatitra isankarazany nalefan'ny mpitsabo sy mpanao famotorana momba ny voina nahazo ny saina sy amin'ny alalan'ny filazalazana mikasika ny aretina na ny takaitra nahazo anao vokatry ny fanolanana nisy firaisana nihatra taminao no ahazoana mamaritra tsara ny fahavoazanao.
 • Hahazo onitra ianao noho ny fahavoazana ara-tsaina , ara-batana , ara-pitaovana.
 • Ny fahavoazana ara-batana : ny fehezan-dalana famaizana andininy faha 330-334
 • Ny fahavoazana ara-pitaovana ny tomban'ny fahavoazana dia miankina amin'ireto :
  • Ny lany tamin'ny fivezivezena rehetra nandritry ny fanaovana famotorana sy ny fitadiavana ny marina ( tehirizo tsara ny taratasy fanamarinana rehetra )
  • Ny vola lany tamin'ny fahasimbana rehetra teo amin'ny famotorana toy ny fitafiana sy ny zavatra hafa
  • Ny vola lany takian'ny Fitsarana.

FANTARO NY ZONAO : " IZAY TSY AFAKA MANAPOROFO NY ZONY DIA MITOVY AMIN'NY OLONA TSY MANAN -JO "

Lot II H 3 Iadiambola Ampasampito
Antananarivo 101 - MADAGASCAR
Tel : 020 22 403 97 / 032 02 419 01 / 033 11 869 31 / 034 01 201 09
e-mail : rabary@moov.mg